ทัศนีย์ สระทองคำ พิจิตร กมลโชติ, ยุวลักษณ์ เส้งหวาน นางกฤษณา สงวนจีน. การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา |The studyof understanding the usage of sport technical terms by the students ofInstitute of Physical Education. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 78-84, july 2018. ISSN 2539-7249. Available at: <http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/1716>. Date accessed: 23 sep. 2019.