ทัศนีย์ สระทองคำ พิจิตร กมลโชติ, . (2018). การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา |The studyof understanding the usage of sport technical terms by the students ofInstitute of Physical Education. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 2(2), 78-84. Retrieved from http://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/1716