ทัศนีย์ สระทองคำ พิจิตร กมลโชติ, . 2018 Jul 7. การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา |The studyof understanding the usage of sport technical terms by the students ofInstitute of Physical Education. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์. [Online] 2:2