ทัศนีย์ สระทองคำ พิจิตร กมลโชติ, ยุวลักษณ์ เส้งหวาน นางกฤษณา สงวนจีน. " การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา |The studyof understanding the usage of sport technical terms by the students ofInstitute of Physical Education." วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], 2.2 (2018): 78-84. Web. 22 Sep. 2019