ทัศนีย์ สระทองคำ พิจิตร กมลโชติ, ยุวลักษณ์ เส้งหวาน นางกฤษณา สงวนจีน. " การศึกษาความเข้าใจการใช้ภาษาเฉพาะในเกมกีฬาของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา |The studyof understanding the usage of sport technical terms by the students ofInstitute of Physical Education" วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], Volume 2 Number 2 (7 July 2018)