Sinha, Ranjana, Mukesh Bhakat, Tushar Kumar Mohanty, Raj Kumar, Ashish Ranjan, Abdul Rahim, Shabir Ahmad Lone, Nadeem Shah, Adil Rasool Paray, Chandrashekhar Santosh Patil, & Ajeet Singh. " Seasonal variation of sperm kinematics in Murrah bulls under the tropical climatic condition." Buffalo Bulletin [Online], 40.1 (2021): 87-98. Web. 8 May. 2021