Sinha, Ranjana, Bhakat, Mukesh, Mohanty, Tushar, Kumar, Raj, Ranjan, Ashish, Rahim, Abdul, Lone, Shabir, Shah, Nadeem, Paray, Adil, Patil, Chandrashekhar, AND Singh, Ajeet. " Seasonal variation of sperm kinematics in Murrah bulls under the tropical climatic condition" Buffalo Bulletin [Online], Volume 40 Number 1 (26 March 2021)