Prasad, V., P. Ravi Kumar, N.V.V. Hari Krishna, B. Sailaja, & D. Baghya Raj. " Surgical management of melanocytomas in buffaloes." Buffalo Bulletin [Online], 37.2 (2018): 263-267. Web. 28 Sep. 2021