สิกขะมณฑล, . (2022). ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิก. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52(3), 15-24. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5016