สิกขะมณฑล, . 2022 Jul 19. ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิก. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. [Online] 52:3