สิกขะมณฑล, ชมดาว. " ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิก." วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], 52.3 (2022): 15-24. Web. 1 Oct. 2022