สิกขะมณฑล, ชมดาว. " ผลิตภัณฑ์คีโตเจนิก" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], Volume 52 Number 3 (19 July 2022)