รอดขวัญ, . (2022). ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52(4), 5-13. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5156