รอดขวัญ, . 2022 Oct 21. ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. [Online] 52:4