รอดขวัญ, ณฐิฒา. " ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช." วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], 52.4 (2022): 5-13. Web. 28 Jan. 2023