รอดขวัญ, ณฐิฒา. " ผลิตภัณฑ์นมทางเลือกจากพืช" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], Volume 52 Number 4 (21 October 2022)