วดีศิริศักดิ์, . (2022). ผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชและคุณสมบัติเชิงหน้าที่. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52(4), 14-26. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5157