วดีศิริศักดิ์, ดร.กานต์ธิดา. " ผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชและคุณสมบัติเชิงหน้าที่." วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], 52.4 (2022): 14-26. Web. 28 Jan. 2023