วดีศิริศักดิ์, ดร.กานต์ธิดา. " ผลิตภัณฑ์หมักจากน้ำนมพืชและคุณสมบัติเชิงหน้าที่" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], Volume 52 Number 4 (21 October 2022)