สะอะ, ดร.ซาฟียะห์. มะรุม : โปรตีนพืชทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, [S.l.], v. 52, n. 4, p. 27-35, oct. 2022. ISSN 2821-9813. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5158>. Date accessed: 01 feb. 2023.