สะอะ, . (2022). มะรุม : โปรตีนพืชทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52(4), 27-35. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5158