สะอะ, ดร.ซาฟียะห์. " มะรุม : โปรตีนพืชทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ." วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], 52.4 (2022): 27-35. Web. 1 Feb. 2023