สะอะ, ดร.ซาฟียะห์. " มะรุม : โปรตีนพืชทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], Volume 52 Number 4 (21 October 2022)