งามสุข, ดร.สมัชญา. คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, [S.l.], v. 52, n. 4, p. 36-49, oct. 2022. ISSN 2821-9813. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5159>. Date accessed: 28 jan. 2023.