งามสุข, . (2022). คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52(4), 36-49. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5159