งามสุข, . 2022 Oct 21. คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร. [Online] 52:4