งามสุข, ดร.สมัชญา. " คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ." วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], 52.4 (2022): 36-49. Web. 1 Feb. 2023