งามสุข, ดร.สมัชญา. " คุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารโปรไซยานิดินของโกโก้กับประโยชน์ด้านสุขภาพ" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], Volume 52 Number 4 (21 October 2022)