ปักแก้ว, ญาธิปวีร์. จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเหลืองงอก คุณประโยชน์ที่อยากบอก...“อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ”. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, [S.l.], v. 52, n. 4, p. 50-57, oct. 2022. ISSN 2821-9813. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5160>. Date accessed: 28 jan. 2023.