ปักแก้ว, . (2022). จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเหลืองงอก คุณประโยชน์ที่อยากบอก...“อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ”. วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, 52(4), 50-57. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/JFRPD/article/view/5160