ปักแก้ว, ญาธิปวีร์. " จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเหลืองงอก คุณประโยชน์ที่อยากบอก...“อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ”." วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], 52.4 (2022): 50-57. Web. 28 Jan. 2023