ปักแก้ว, ญาธิปวีร์. " จากถั่วเหลืองสู่ถั่วเหลืองงอก คุณประโยชน์ที่อยากบอก...“อาหารทางเลือกเพื่อสุขภาพ”" วารสารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร [Online], Volume 52 Number 4 (21 October 2022)