Current Issue

Vol 52 No 2 (2022): April-June

วารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2565 เนื้อหาของวารสารอาหาร ประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร ข้อมูล ทรรศนะ และข้อความใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารอาหาร เป็นของผู้เขียนหรือเจ้าของต้นฉบับเดิมโดยเฉพาะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย หากมีการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ โดยคณะผู้เขียน คณะผู้เขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

Published: 2022-06-17
View All Issues

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้ดำเนินการจัดทำวารสารอาหาร (Food Journal) ที่มีการเผยแพร่ใน 2 รูปแบบ คือ ตีพิมพ์รูปเล่ม ISSN 0125-1147 (Print) และ ISSN xxxx-xxxx (Online) โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์รูปเล่ม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 จนถึงปี พ.ศ. 2561 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ในปี พ.ศ. 2562 จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาของวารสารอาหาร ประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิตและแปรรูป จุลชีววิทยาประยุกต์ เคมีและกายภาพอาหาร โภชนาการและสุขภาพ

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อเผยแพร่วิทยาการและเสนอข่าวสารทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางอาหาร วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและโภชนาการ
2. ส่งเสริมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากขึ้น
3. เป็นสื่อกลางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค และหน่วยงานของรัฐ

กำหนดการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ปีละ 4 ฉบับ คือ
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 
ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม

เรื่องที่จะส่งมาลงพิมพ์ในวารสารอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องเป็นบทความทางวิชาการ หรืองานวิจัย เป็นการเสนอผลการวิจัยที่ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเอง

รูปแบบการพิจารณา : single blinded