วารสารอาหารปีที่ 52 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.) 2565 เนื้อหาของวารสารอาหาร ประกอบด้วย เนื้อหาวิชาการด้านกระบวนการผลิต ด้านจุลชีววิทยาประยุกต์ ด้านเคมีและกายภาพอาหาร และด้านโภชนาการอาหาร ข้อมูล ทรรศนะ และข้อความใด ๆ ที่ปรากฏในวารสารอาหาร เป็นของผู้เขียนหรือเจ้าของต้นฉบับเดิมโดยเฉพาะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องด้วย หากมีการละเมิดสิทธิ์ใด ๆ โดยคณะผู้เขียน คณะผู้เขียนจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

Published: 2022-06-17