เดชไธสง, รัฐนันท์ et al. เต้านมเทียมในโค | Model of Artificial Breast Feeding in Cow. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 16-21, july 2020. ISSN 2586-9426. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/3765>. Date accessed: 21 oct. 2021.