เดชไธสง, ., อายุยืน, ., สัมพะวงศ์, ., ปราบเสียง, ., จิวะราพงศ์, ., เมฆทวีภูมิ, ., โชคเจริญรัตน์, ., สกุลแถว, ., & สุจริต, . (2020). เต้านมเทียมในโค | Model of Artificial Breast Feeding in Cow. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, 3(3), 16-21. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/3765