เดชไธสง, ., อายุยืน, ., สัมพะวงศ์, ., ปราบเสียง, ., จิวะราพงศ์, ., เมฆทวีภูมิ, ., โชคเจริญรัตน์, ., สกุลแถว, ., & สุจริต, . 2020 Jul 23. เต้านมเทียมในโค | Model of Artificial Breast Feeding in Cow. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี. [Online] 3:3