เดชไธสง, รัฐนันท์, นำโชค อายุยืน, พีรวิชญ์ สัมพะวงศ์, ปิยาภา ปราบเสียง, กาญจนาพร จิวะราพงศ์, รวีรดา เมฆทวีภูมิ, ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, ชัยณรงค์ สกุลแถว, & สมัคร สุจริต. " เต้านมเทียมในโค | Model of Artificial Breast Feeding in Cow." วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี [Online], 3.3 (2019): 16-21. Web. 21 Oct. 2021