วงษ์สว่าง, ., & เจียมทวีบุญ, . (2020). การศึกษาย้อนหลังพยาธิในเลือดของสุนัขในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2555 - 2559 | Retrospective Study of Canine Blood Parasites Infections in Kanchanaburi Province During 2012-2016. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, 3(3), 32-42. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/3766