วงษ์สว่าง, วิษณุ, & สินีนาถ เจียมทวีบุญ. " การศึกษาย้อนหลังพยาธิในเลือดของสุนัขในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2555 - 2559 | Retrospective Study of Canine Blood Parasites Infections in Kanchanaburi Province During 2012-2016." วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี [Online], 3.3 (2019): 32-42. Web. 21 Sep. 2020