วงษ์สว่าง, วิษณุ, AND เจียมทวีบุญ, สินีนาถ. " การศึกษาย้อนหลังพยาธิในเลือดของสุนัขในจังหวัดกาญจนบุรี ปี พ.ศ. 2555 - 2559 | Retrospective Study of Canine Blood Parasites Infections in Kanchanaburi Province During 2012-2016" วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี [Online], Volume 3 Number 3 (23 July 2020)