แก้วมงคล, กัญจน์; แก้วมงคล, ศราวรรณ. การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรค canine monocytic ehrlichiosis | Laboratory Diagnosis of Canine Monocytic Ehrlichiosis. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, [S.l.], v. 3, n. 3, p. 22-31, july 2020. ISSN 2586-9426. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/3768>. Date accessed: 14 june 2021.