แก้วมงคล, ., & แก้วมงคล, . (2020). การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรค canine monocytic ehrlichiosis | Laboratory Diagnosis of Canine Monocytic Ehrlichiosis. วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี, 3(3), 22-31. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jahst/article/view/3768