แก้วมงคล, กัญจน์, & ศราวรรณ แก้วมงคล. " การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรค canine monocytic ehrlichiosis | Laboratory Diagnosis of Canine Monocytic Ehrlichiosis." วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี [Online], 3.3 (2019): 22-31. Web. 14 Jun. 2021