แก้วมงคล, กัญจน์, AND แก้วมงคล, ศราวรรณ. " การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการของโรค canine monocytic ehrlichiosis | Laboratory Diagnosis of Canine Monocytic Ehrlichiosis" วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และเทคโนโลยี [Online], Volume 3 Number 3 (23 July 2020)