การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อรา Phellinus sp. Biological Activities of Phellinus sp.

Main Article Content

Peeradon Puckpernchan Arm Unartngam Jintana Unartngam

Abstract

เห็ดกระถินพิมาน (Phellinus sp.) ได้รับการบันทึกไว้ในตำรับยาแผนโบราณของไทยด้วยสปีชีส์และชื่อสามัญต่างๆ  อย่างไรก็ตาม การจำแนกชนิดของเห็ดสกุลนี้ยังมีความคลุมเคลือดังนั้นจึงทำให้ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเห็ดชนิดนี้ไปใช้เป็นยา หรือการสร้างสารสำคัญทางชีวภาพ  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสารออกฤทธิ์ต้าน Bacillus subtilis และ Streptococcus aureus ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าสารสกัดจากเห็ด Phellinus sp. ที่สกัดด้วยเอทิลอะซิเตทสามารถยับยั้ง B. subtilis และ S. aureus บางสายพันธุ์ได้   Phellinus linteus สร้างสารยับยั้งได้สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสเตรบโตมัยซิน ที่ 400 ppm  นอกจากนี้การแยกตัวของสารปฏิชีวนะด้วยวิธี HPLC และ bioautography  พบว่าสัดส่วนของ chloroform : methanol : acetic acid : H2O มีค่าการมีขั้วที่ 0.436  โดย Phellinus ทุกสปีชีส์สร้างสารปฏิชีวนะที่มีขั้วต่ำ ด้วยอัตราการเคลื่อนที่ (Rf value) เท่ากับ 0.79 และพบว่า P. noxius ไอโซเลต PKD644 สร้างสารปฏิชีวนะที่แยกเป็น 2 กลุ่มได้อย่างชัดเจน โดยสร้างสารปฏิชีวนะอยู่ระหว่างร้อยละ 7 ถึง 36 จากสารประกอบทางชีวภาพที่แยกได้ จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า ไอโซเลต PKD644 สร้างสารปฏิชีวนะต่อหน่วยมากที่สุดโดยการแยกด้วยวิธี โครมาโทกราฟีแบบกระดาษชนิด 2 มิติ (2D TLC) และพบว่าเป็นสารออกฤทธิ์เชิงเดี่ยวและสามารถมีปฏิริยาร่วมกันได้


In Thailand, the Kratinphiman Mushroom, Phellinus sp., has been reported in traditional Thai medicine with different species and common names. However, the identification of species in this genus is not clear; therefore, it is also not understood which one to use in the context of medicine or biologically active substance production. In this study, the active substances inhibited Bacillus subtilis and Streptococcus aureus were studied. The results revealed that the substances extracted from Phellinus sp. with ethyl-acetate could inhibit some strains of B. subtilis and S. aureuss. Phellinus linteus showed the highest inhibitory substance production when compared with streptomycin 400 ppm. Moreover, the separation of putative antibiotics by HPTLC and bio-autographic methods, demonstrated that the proportion of chloroform: methanol: acetic acid: H2O had a polarity value of 0.436. All Phellinus species produce low polarity antibiotics with an Rf value of 0.79. Moreover, P.  noxius isolate PKD644 showed that the antibiotics could be clearly differentiated into two groups. Antibiotic production was from 7-36% from isolated biological compounds. The results revealed that isolate PKD644 produced the most antibiotics per unit using 2D TLC isolation, and single and co-activities were observed

Article Details

How to Cite
PUCKPERNCHAN, Peeradon; UNARTNGAM, Arm; UNARTNGAM, Jintana. การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อรา Phellinus sp.. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 4, n. 1, p. 21-28, may 2021. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4052>. Date accessed: 20 june 2021.
Section
Articles