การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของเส้นกลางใบในพืชสกุลส้มที่ได้รับผลกระทบจาก โรคฮวงลองบิงด้วยเทคนิคการย้อมสี Anatomical Changes in Leaf Midrib of Huanglongbing-Affected Citrus by Staining Technique

Main Article Content

Jutamas - Kongjak Angsana - Akarapisan http://orcid.org/0000-0002-0506-8675

Abstract

โรคฮวงลองบิงหรือกรีนนิ่งในพืชสกุลส้ม เป็นโรคที่สร้างความเสียหายรุนแรงแก่พืชสกุลส้มทั่วโลก โดยมีเชื้อสาเหตุ คือ Candidatus Liberibacter asiaticus (Las) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในท่ออาหาร ความเสียหายที่เกิดจากโรคฮวงลองบิงทำให้ผลผลิตของพืชลดลง และใบด่าง ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากความเสียหายในส่วนของท่ออาหาร พืชสกุลส้มที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ ส้มเขียวหวาน มะนาว และส้มโอ โดยได้ผ่านการตรวจยืนยันเชื้อสาเหตุโรคฮวงลองบิงด้วยวิธีการ PCR ซึ่งพบเชื้อสาเหตุโรค 13 ตัวอย่างจากทั้งหมด 28 ตัวอย่าง จากนั้นนำมาศึกษาโครงสร้างบริเวณท่อลำเลียง และเนื้อเยื่อโดยรอบของพืชปกติ และพืชที่มีการเข้าทำลายของเชื้อสาเหตุโรคฮวงลองบิง ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ compound microscope ซึ่งตัดเนื้อเยื่อด้วยเครื่อง freezing microtome และย้อมสีเนื้อเยื่อด้วย 0.1% Toluidine blue เพื่อให้เห็นความแตกต่างของเนื้อเยื่อชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ 3% Iodine เพื่อดูการสะสมแป้งในโครงสร้างของเส้นกลางใบ ซึ่งผลได้แสดงให้เห็นว่าเชื้อสาเหตุมีผลต่อระบบเนื้อเยื่อท่อลำเลียง ในส่วนของ phloem fiber มีความผิดปกติไม่เรียงตัวรอบท่ออาหาร เซลล์ท่ออาหารมีการขยายตัวที่ผิดปกติ ทำให้ท่ออาหารมีความหนามากขึ้น และพบการสะสมแป้งที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติอย่างชัดเจน


Huanglongbing (HLB), also knows as Citrus greening disease is an extremely destructive disease of citrus worldwide, caused by Candidatus Liberibacter asiaticus (Las) which is a phloem-limited bacterium. HLB leads to decreased productivity and chlorosis of leaves which results in the collapse of phloem tissue. In this study, the Las infection status of all diseased leaf samples was verified by PCR. Tangerine, lime and pomelo were the representative citrus tested. The results showed that 13 samples were positive with Las from 28 samples. The basic structure of vascular and surrounding tissue from HLB-free and HLB-affected trees were examined under a compound microscope. The study of histological sections used a freezing microtome for sectioning. The tissue was stained with 0.1% Toluidine blue as a background stain and 3% Iodine to detect starch accumulation in midrib structures. The results showed that HLB affected the vascular tissue system, caused phloem fiber disorganization, hypertrophy of phloem parenchyma cells and thickening in phloem and massive starch accumulation


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
KONGJAK, Jutamas -; AKARAPISAN, Angsana -. การเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของเส้นกลางใบในพืชสกุลส้มที่ได้รับผลกระทบจาก โรคฮวงลองบิงด้วยเทคนิคการย้อมสี. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 19-26, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4698>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles