ความหลากชนิดของเชื้อราสนิมสาเหตุโรคพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ Diversity of Rust Fungi of Forest Plants in Dong Phayayen - Khao Yai Forest Complex

Main Article Content

Chanjira ayawong Winanda Himaman Baramee Sakolrak Kittima Duengkae Panrada Jangsantear Jintana Unartngam Chaiwat To-anun

Abstract

การศึกษาความหลากหลายของเชื้อราสนิมสาเหตุของโรคพืชป่าไม้ในพื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยสำรวจและเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – สิงหาคม 2563 พบตัวอย่างโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสนิมจาก 4 พื้นที่ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติทับลาน  อุทยานแห่งชาติปางสีดา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ พบราสนิมทั้งหมด 84 ตัวอย่าง สามารถจำแนกชนิดของเชื้อราสนิมจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้จำนวน 56 ชนิด และบางชนิดจำแนกโดยการวิเคราะห์ทาง phylogenetic tree พบเชื้อราเข้าทำลายพืชอาศัยทั้งหมดมากกว่า 30 ชนิด โดยพบราสนิมบนพืชอาศัยที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ จำนวน 12 วงศ์ ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปสู่การพัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อราสาเหตุโรคชนิดที่เป็น obligate plant parasites ซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงไปถึงราสนิมที่มีพืชอาศัยที่เป็นพืชเกษตรและใช้เป็นข้อมูลในการควบคุมโรคได้


The study of rust fungi diversity on forest plants was conducted in Dong Phayayen-Khao Yai Forest Complex during October 2019-August 2020. The samples of rust disease were collected from four protected areas: Khao Yai, Tablan and Pang Sida National Parks and Dong Yai Wildlife Sanctuary.  A total of 84 collected samples were classified to 56 species of rust fungi based on morphological characteristics and some were identified by phylogenetic tree analysis. There are more than 30 host plant species infected by rust fungi. Some rust fungi were found on 12 unidentified plant families. This report will support the development of biodiversity database of obligate plant pathogens which may be related to rust diseases on agricultural host plants. The database information will be useful for rust disease control

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
AYAWONG, Chanjira et al. ความหลากชนิดของเชื้อราสนิมสาเหตุโรคพืชป่าไม้ในกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 67-74, apr. 2022. ISSN 2697-5378. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jasm/article/view/4700>. Date accessed: 03 feb. 2023.
Section
Articles