ถาวรรัตน์, จุฑาทิพย์ - et al. ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา|Need Assessment for Potential of Graduate in Subject of Agricultural and Environmental Education, Bachelor of Science Program. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 93-108, june 2021. ISSN 2697-4061. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/4188>. Date accessed: 27 sep. 2021.