ถาวรรัตน์, ., นุ่มเนียม, ., ภาคพิธเจริญ, ., ยิ่งยวด, ., ศรีสวนแตง, ., & เนียมหอม, . (2021). ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา|Need Assessment for Potential of Graduate in Subject of Agricultural and Environmental Education, Bachelor of Science Program. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 5(1), 93-108. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/4188